Pieteikt kasetes uzpildiKasetes uzpilde Pieteikt tehnikas remontuTehnikas remonts
Privātuma politika

Aktuālā versija: 2020. gada 30. decembris

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai – datu subjektam, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

Sadarbības nodrošināšanai ar SIA Biroja Tehnikas Eksperts, tiek uzglabāta informācija par sadarbības partneri: vārds, uzvārds, kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasta adrese). Šī informācija nepieciešama, lai varētu veikt darījumu un pasūtījumu apstrādi, tai skaitā apmaksu un piegādi.

SIA Biroja Tehnikas Eksperts ievēro personas tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Privātuma politika ir attiecināma uz ikvienu datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā vai vidē mūsu persona savus personas datus iesniedz SIA Biroja Tehnikas Eksperts (tīmekļa vietnē www.bte.lv, e-pastā vai arī telefoniski saziņā ar SIA Biroja Tehnikas Eksperts darbinieku). Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz: fiziskajām personām – SIA Biroja Tehnikas Eksperts klientiem, juridisku personu pārstāvjiem, www.bte.lv vai SIA Biroja Tehnikas Eksperts saimnieciskās darbības telpu apmeklētājiem (attiecībā uz kuriem var tikt veikta videonovērošana), interneta veikala pircējiem un pakalpojumu pasūtītājiem interneta vietnē.

Personas datu pārzinis un kontaktinformācija

Personas datu pārzinis ir SIA Biroja Tehnikas Eksperts (reģ. nr. 50103235771), juridiskā adrese: Kurmales iela 55/1, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167. Uzziņas par personas datu apstrādi var iegūt pēc šīs kontaktinformācijas: telefona numurs: 67 600 655; e-pasts: info@bte.lv. Faktiskā adrese: Mūkusalas iela 31, Rīga, LV-1004.

Privātuma politika ir attiecināma uz ikvienu datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā vai vidē mūsu persona savus personas datus iesniedz SIA Biroja Tehnikas Eksperts (tīmekļa vietnē www.bte.lv, e-pastā vai arī telefoniski saziņā ar SIA Biroja Tehnikas Eksperts darbinieku). Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz: fiziskajām personām – klientiem, telpu apmeklētājiem un pircējiem, tajā skaitā, attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana, internetveikala pircējiem un pakalpojumu pasūtītājiem interneta vietnē.

Datu apstrādes nolūki

1. SIA Biroja Tehnikas Eksperts uzkrāj un apstrādā datus pakalpojumu sniegšanai un preču pārdošanai: klienta identificēšanai; klientu apkalpošanai; līguma un rēķina sagatavošanai un parakstīšanai; preču piegādei un pakalpojumu sniegšanai; garantijas saistību izpildei; iebildumu izskatīšanai un apstrādei; norēķinu administratīvai apstrādei.

2. SIA Biroja Tehnikas Eksperts uzkrāj un apstrādā datus, lai varētu novērot un nodrošināt pakalpojumu kvalitāti.

3. SIA Biroja Tehnikas Eksperts uzkrāj un apstrādā datus drošības nolūkos: īpašuma un personu aizsardzībai, zādzību un krāpniecisku darbību novēršanai interneta vidē un SIA Biroja Tehnikas Eksperts telpās, iespējamo likumpārkāpēju identificēšanai, tai skaitā ar videonovērošanu saistīto datu uzkrāšana.

4. SIA Biroja Tehnikas Eksperts uzkrāj un apstrādā datus, ja pēc pieprasījuma tos vajadzēs iesniegt valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem valsts likumdošanā noteiktajos gadījumos.

5. Ja SIA Biroja Tehnikas Eksperts uzkrāj un apstrādā datus kādos citos nolūkos, persona tiek par to informēta datu sniegšanas brīdī.

Uzkrātie dati
1. Klienta kontaktinformācija un pamatdati indentifikācijai (vārds, uzvārds).
2. Preču iegādes, piegādes un ar to saistītie darījumus apliecinošie dokumenti,
3. Pakalpojumu un preču pieteikumi.
4. Dati, kas iegūti, pamatojoties uz klienta piekrišanu.
5. Videonovērošanas dati SIA Biroja Tehnikas Eksperts telpās.
6. Noslēgtie līgumi vai kāda cita veida vienošanās.

SIA Biroja Tehnikas Eksperts apstrādā personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

Datu nodošana trešajām pusēm

SIA Biroja Tehnikas Eksperts uzņemas atbildību par šo datu drošu uzglabāšanu un apņemas tos neizpaust trešajām pusēm, kas nav tieši saistītas ar pasūtījuma apstrādi vai iesaistīto personu drošību.

Personas dati var tikt nodoti uzticamiem servisa partneriem, kas sniedz konkrētus pakalpojumus, piemēram, resursu plānošanas sistēmas nodrošinātājiem, uzņēmumam, kas sniedz apsardzes un drošības pakalpojumus.

Gadījumi, kad dati tiek izpausti trešajām pusēm:
1. Ja tas nepieciešams, lai izpildītu līgumā noteikto pakalpojumu vai preču piegādi (banka, kurjerpasts, sistēmas uzturēšana un datu apstrāde, apsardze).
2. Ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā
3. Likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs likumīgās intereses.

Datu glabāšanas ilgums

1. Kamēr spēkā noslēgtais līgums par pakalpojumu vai preču piegādi.
2. Tik ilgi, cik nepieciešams, lai realizētu leģitīmās intereses (iebildumu iesniegšana vai prasības iesniegšana un uzturēšana tiesā).
3. Kamēr pastāv juridisks pamats datus uzglabāt.
4. Kamēr ir spēkā personas piekrišana par datu uzglabāšanu.

Subjekta tiesības un pienākumi

Personai, kuras dati tiek uzglabāti, ir tiesības pieprasīt dokumenta kopiju, kas uzrāda, kādi dati par šo personu tiek uzglabāti, kā arī tiesības labot vai papildināt to.

Pieprasījumu var iesniegt: klātienē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, kā arī e-pastā sūtītā dokumentā ar elektronisko parakstu.

Persona jebkurā brīdī var atsaukt sniegtās piekrišanas, attiecībā uz datu uzglabāšanu. Šādā gadījumā jāņem vērā, ka ar konkrēto piekrišanu saistītā datu apstrāde vairs netiks nodrošināta un var iepriekš pieejamie pakalpojumi var būt vairs nepieejami.

Sīkdatņu izmantošanas noteikumi

www.bte.lv mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes.

Sīkdatnes ir mazas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma (piemēram, Internet Explorer, Firexox, Safari u.c.) saglabā lietotāja galaiekārtā (datorā, mobilajā tālrunī, planšetē) brīdī, kad lietotājs apmeklē tīmekļa vietni, lai identificētu pārlūkprogrammu vai pārlūkprogrammā saglabātu informāciju vai iestatījumus. Tādējādi ar sīkdatņu palīdzību tīmekļa vietne iegūst spēju saglabāt lietotāja individuālos iestatījumus, atpazīt viņu un atbilstoši reaģēt, ar mērķi uzlabot vietnes lietošanas pieredzi.

www.bte.lv mājaslapā tiek izmantotas:

1. Obligātās sīkdatnes: nepieciešamas, lai lietotājs varētu brīvi apmeklēt un pārlūkot tīmekļa vietni un izmantot tās piedāvātās iespējas, tajā skaitā iegūt informāciju par pakalpojumiem. Šīs sīkdatnes identificē lietotāja iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti, kā arī tās nevāc un neapkopo informāciju. Bez šīm sīkdatnēm tīmekļa vietne nevarēs pilnvērtīgi darboties, piemēram, sniegt lietotājam nepieciešamo informāciju, nodrošināt pieprasītos pakalpojumus vai pieslēgšanos profilam vai pakalpojuma pieteikšanu. Šīs sīkdatnes tiek glabātas lietotāja iekārtā līdz brīdim, kad tiek aizvērta tīmekļa pārlūkprogramma.

2. Funkcionālās sīkdatnes: ar šo sīkdatņu palīdzību tīmekļa vietne atceras lietotāja izvēlētos uzstādījumus un veiktās izvēles, lai lietotājs varētu ērtāk lietot vietni. Šīs sīkdatnes glabājas lietotāja iekārtā pastāvīgi.

Atteikšanās no komercpaziņojumiem

Ja persona saņem komerciāla rakstura paziņojumus no SIA Biroja Tehnikas Eksperts, taču vēlas no tiem atteikties, jārīkojas vienā zemāk minētajiem veidiem:
1. Jāizmanto norādes e-pasta vēstulē uz saiti, kurā var atrakstīties no jaunumu saņemšanas.
2. Jāsazinās ar SIA Biroja Tehnikas Eksperts, izmantojot kontakinfomāciju, kas minēta šajā dokumentā.
Komercpaziņojumu izsūtīšana tiks pārtraukta, tiklīdz pieprasījums būs apstrādāts.